info@anaradie.sk

Košík je prázdny
KONTAKT OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky

 

Všeobecné ustanovenia Anaradie s.r.o., Sabinovská 61, Prešov, 080 01, IČO: 52809609


Odoslaním internetovej objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť svojej objednávky, dáva súhlas so spracovaním osobných údajov a potvrdzuje tým, že se zoznámil/a s reklamačným poriadkom, týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Prijatie objednávky so všetkými údajmi obdržíte od nás na Vami udanú e-mailovú adresu. Uvedené ceny platia pri nákupe tovaru cez internet. Na tieto ceny sa neposkytujú ďalšie zľavy. Objednávka nebude vydodaná v prípade, ak zákaník nebude opakovane dostihnuteľný na nim uvedenom telefónnom čísle alebo e-maile.

 

 

Dodacie podmienky

 

Pojem „TOVAR SKLADOM“ znamená, že je v našom sklade skutočne prítomný a pripravený na okamžitú expedíciu k Vám po prijatí objednávky. Naša skladová dispozície sa pohybuje v rozmedzí 95%, takže je skutočne vysoká pravdepodobnosť, že práve Váš objednaný tovar bude doručený už nasledujúci pracovný deň. V prípade, že tovar je na sklade, zaväzujeme sa tovar vyexpedovať ten istý deň, najneskôr však nasledujúci deň od obdržania objednávky. Dodacia lehota je do 2-3 dni od odovzdania zásielky prepravcovi. Ak niektorý druh tovaru nie je skladom, je dodacia doba dlhšia. V tomto prípade Vám oznámime predpokladaný termín dodania alebo ponúkneme iný porovnateľný výrobok. Dodanie avizujeme e-mailom pri potvrdení objednávky. S tovarom dodávame daňové doklady, záručný list a návod na použitie v slovenčine. Pri platbe na predfaktúru je dodacia doba rovnaká, ale začína sa počítať od pripísania platby na náš účet, pokiaľ sa nedohodne inak. Počas sviatkov sa doba dodania môže predĺžiť v závislosti od zásob na centrálnom sklade. Objednávky sa vybavujú v pracovné dni od 9:00 do 18:00 hod. Tovar dodávame v rámci Slovenska.

 

 

Spôsob dodania

 

Objednaný tovar dopravujeme až k Vám prepravnou službou UPS alebo je možné si nechať balík zaslať na jednu z pobočiek UPS Parcel shop, kde si tovar vyzdvihnete v čase, ktorý Vám vyhovuje najlepšie. Upozorňujeme, že tovar, ktorý je ťažší ako 18kg alebo presahuje svojimi rozmermi zmluvné podmienky UPS Parcel Shop, je možné zaslať LEN kuriérom.

 

 

 

Poplatky za dopravu

 

Poplatok za dopravu je účtovaný v závislosti na celkovej výške objednávky takto:

 

Celková výška objednávky do 50 € s DPH......... Cena za kuriéra je 4,50 €, cena za UPS Parcel Shop je 3,00 €.

 

Celková výška objednávky nad 50 € s DPH........ Neúčtujeme žiadne poplatky za dopravu.

 

 

 

Platba tovaru

 

Platba za tovar je možná v hotovosti kuriérovi pri preberaní zásielky, kreditnou kartou alebo bezhotovostným prevodom (mailom obdržíte predfaktúru s potrebnými údajmi). Poplatok za spôsob platby je účtovaný nasledovne:

 

Platba na dobierku....................................... Poplatok 1,00 €.

 

Platba vopred bankovým prevodom........ Neúčtujeme žiadne poplatky za tento spôsob platby.

 

 

 

Záruky, reklamácie, vrátenie tovaru

 

Na dodaný tovar poskytujeme záruku podľa obchodného zákonníka. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady. Záruka sa netýka vád spôsobených nesprávnym používaním a prirodzeným opotrebením. Reklamácie sa uplatňujú písomne na e-mail adresu info@anaradie.sk. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na náklady zákazníka na nami určené miesto v Slovensku (FROGMAN s.r.o. - 14704 - www.anaradie.sk Depo UPS, Bratislavská 1804, 911 05, Trenčín). Zásielky na dobierku nepreberáme. Opravený, alebo vymenený reklamovaný tovar dopravíme na Vašu adresu v Slovensku na naše náklady. Zákazník je povinný reklamovaný výrobok vyzdvihnúť/prevziať do jedného mesiaca po termíne vybavenia reklamácie alebo po oznámení. Po uplynutí tejto lehoty sme oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie výrobku. V prípade, ak si zákazník výrobok nevyzdvihne v lehote šiestich mesiacov od doby, kedy bol povinný si výrobok vyzdvihnúť, sme oprávnený výrobok predať. V prípade, ak hodnota výrobku presahuje 100 €, oznámime kupujúcemu svoj úmysel výrobok predať a poskytneme zákazníkovi lehotu 30 dní odo dňa odoslania oznámenia do vyzdvihnutia výrobku. Po uplynutí tejto lehoty výrobok predáme a z výťažku uhradíme náklady, ktoré nám vznikli s uskladnením a predajom výrobku.

 

 

Reklamácia poškodeného balíka

 

Naše zásielky sú vždy prelepované originálnou páskou Anaradie (iné zásielky - okrem obálok, prosim, nepreberať, alebo preberať s výhradou a zapisať to ihneď vodičovi do prepravného listu). Ďalej prosím o kontrolu počtu prepravovaných kusov, t.j. pokiaľ máte na prepravnom liste uvedené napr. 3 ks, nie je možné, aby ste prevzali iný počet. V prípade, že je balík očividne poškodený už pri preberaní tovaru, taktiež ihneď do prepravného listu za prítomnosti vodiča zapísať "poškodená zásielka". Pokiaľ tak neurobíte, nie je možnosť túto zásielku reklamovať.

 

 

Odstúpenie od zmluvy

 

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Tovar je potrebné doručiť na náklady zákazníka na nami určené miesto v Slovesnku (FROGMAN s.r.o. - 14704 - www.anaradie.sk Depo UPS, Bratislavská 1804, 911 05, Trenčín). Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode (ďalej "Primerané odskúšanie"). Primerane odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Za primerané odskúšanie sa rozumie odskúšanie funkčnosti tovaru. Samotný tovar ani jeho originálny obal s akýmkoľvek príslušenstvom nesmú byť poškodené a niesť znaky používania alebo byť inak znehodnotené.K tovaru musia byť priložené všetky dokumenty vrátane dodacieho listu alebo faktúry. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Neplatí pre náhradné diely.

 

 

Alternatívne riešenie sporov (zákon 391/2015)

 

V prípade, že kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim, alebo keď sa kupujúci spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: 1.) ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; 2.)ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

 

Ochrana osobných údajov

 

Prevádzovateľ internetového obchodu www.anaradie.sk zaručuje všetkým zákazníkom ochranu ich osobných údajov. Údaje slúžia výhradne k úspešnému vybaveniu objednávok a neposkytujú sa tretím osobám či inštitúciám, s výnimkou prepravcu. Tieto informácie sa riadia zákonom: zákon č. 84/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať listom doručeným do sídla spoločnosti alebo na e-mailovú adresu info@anaradie.sk. V prípade neaktuálnosti Vami poskytnutých údajov, po splnení účelu, po podaní námietky alebo v prípade zrušenia budú tieto údaje zlikvidované.

Prevádzkovateľ týmto ďalej prehlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu resp. ktoré predávajúci vyžaduje v rámci registrácie na internetovej stránke www.anaradie.sk, sú vyžiadané a budú spracované a použité len na plnenie účelu zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a kupujúcim a to v súlade so zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Pri registrácií sa vyžadujú od kupujúceho osobné údaje v rozsahu a obsahu uvedenom v registračnom formulári. Kupujúci registráciou súhlasí s uložením svojich osobných údajov pre uvedený účel a je oprávnený kedykoľvek do nich nazrieť. Prevádzkovateľ dodržuje pravidlá o ochrane údajov týkajúce sa osobných údajov kupujúceho a disponuje s nimi dôverne.

 

 

Pri každom tovare je uvedená cena vrátane DPH.

Obrázky produktov sú ilustračné. Technické zmeny a omyly vyhradene.

Obchodné podmienky platia podľa aktuálneho obchodného zákona.